Start

Doelstelling

Nieuws

Wetgeving

Richtlijn
Drugsbeleid
Discriminatie
Advies
Gelijkheidbeginsel
Mens Mensura Iuris

Politiek

Groen
SPa
Spirit
Open VLD
CD&v
NVA
Lijst Dedecker
Vlaams Belang

Drugs

ADHD
Verslaving
Alcohol
Cannabis
Cocaine
Medicijnen

Links

Universele verklaring van de rechten van de mens (pdf)

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

 

De Grondwet van het federale België (pdf)

Artikel 11

Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.

 

Verdrag van Lissabon

Artikel 7

De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.

Artikel 20

Gelijkheid voor de wet

Eenieder is gelijk voor de wet.

Artikel 21

Non-discriminatie

1. Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.

Artikel 54

Verbod van misbruik van recht

Geen van de bepalingen van dit Handvest mag worden uitgelegd als zou zij het recht inhouden enige activiteit te ontplooien of enige daad te verrichten met als doel de in dit Handvest erkende rechten of vrijheden teniet te doen of de rechten en vrijheden verdergaand te beperken dan door dit Handvest is toegestaan.

 

10 MEI 2007. Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (pdf)

Deze wet heeft tot doel met betrekking tot de in artikel 5 bedoelde aangelegenheden een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

 

Tom Boonen en het gelijkheidsbeginsel
Antidiscriminatiewet (pdf)

Er is sprake van directe discriminatie indien een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd, rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.

Het arbitragehof vernietigde echter deze discriminatiegronden in het arrest nr. 157/2004 van 6 oktober 2004; pdf. waardoor de wet moet zijn; Er is sprake van discriminatie indien een verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.

Elke vorm van directe of indirecte discriminatie is verboden bij het leveren of het ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek.

 

Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Onder "discriminatie" in de zin van deze wet wordt verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.

 

Remarks by Paul Hunt, UN Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

To be effective, public health and criminal justice policies should ensure respect for the human rights of drug users and prisoners. For example, they should include commitments to:

- Reviewing anti-discrimination laws to ensure that people affected by HIV/AIDS, including drug users and prisoners, are protected against discrimination;

- Reviewing drug control legislation and practices, to ensure that they do not hinder HIV prevention efforts by perpetuating the stigmatization and marginalization of drug users.

 

Druggebruikers met hiv worden dubbel gestigmatiseerd. Sociale marginalisatie is dan het gevolg.

Uitgangspunt is dat (naar Paul Hunt, VN special Rapporteur on the Right to Health):

§ druggebruik als een gezondheidskwestie moeten worden benaderd en niet als een criminele kwestie;

§ discriminatie van druggebruikers kan inspanningen op het terrein van hiv hinderen: mensen zullen geen aanspraak maken op counseling, testen, behandeling en ondersteuning indien men wordt blootgesteld aan discriminatie, gebrek aan privacy en vertrouwen of gevangenschap.

 

Stop de discriminatie van druggebruikers!Stop de discriminatie van druggebruikers!
Stop de discriminatie van druggebruikers!
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan danny@drugsdiscriminatie.be.
Laatst bijgewerkt: 09 mrt 2009